Hulp nodig?

Je kunt vrijblijvend contact opnemen!

Telephone

Telefoon 040-2800793

Telephone

Whatsapp 06-22693212 *

* Je kunt ook gerust 's avonds of in het weekend een Whatsapp bericht sturen.

Stap 1: Introductie aanvraag overlijdens­risico­verzekering

In deze stap kun je lezen over Arvera en je privacy in deze aanvraagmodule waarmee je zelf je overlijdens­risico­verzekering kunt vergelijken en aanvragen.

Lees hieronder de informatie over Arvera en je privacy of ga naar stap 2

Wie is Arvera?

Arvera is opgericht door Frank Rutten. Wij zijn al meer dan 20 jaar tussenpersoon en adviseur. Sinds 1997 hebben we al veel mensen geholpen met financieel advies. En met het afsluiten van financiële producten zoals over­lijdens­­risico­­verzekeringen. Je kunt die met deze aanvraagmodule zelf berekenen, vergelijken en aanvragen. Je kunt daarmee meer producten berekenen en vergelijken dan op alle andere websites. En je betaalt minder afsluitkosten. Hulp via telefoon of Whatsapp is altijd mogelijk.

Hulp nodig? Bel mij!

Ik ben Frank Rutten, onafhankelijk financieel adviseur en eigenaar van Arvera. Al sinds 1997 help ik mensen met financieel advies en het afsluiten van financiële producten. Mijn specialisatie is hypotheken en levensverzekeringen.

Je kunt vrijblijvend contact opnemen!

Telephone

Telefoon 040-2800793

Telephone

Whatsapp 06-22693212 *

* Je kunt ook gerust 's avonds of in het weekend een Whatsapp bericht sturen.

Zelf over­lijdens­risico­ver­zeker­ingen vergelijken en aanvragen

Met deze aanvraagmodule kun jij zelf premies van alle over­lijdens­risico­ver­zeker­ingen berekenen en vergelijken. Je kunt offertes en voorwaarden naar jezelf mailen zodat jij zelf de beste over­ lijdens­risico­ver­zeker­ing kunt kiezen. Vervolgens kun je die via ons aanvragen via een online aanvraagformulier. Je krijgt daarbij online hulp wie verzekeringnemer, begunstigde, premiebetaler en rekeninghouder moet zijn. En of premiesplitsing of kruislings betalen van toepassing is. Zodat je zeker weet dat jouw verzekering op de juiste manier wordt aangevraagd.

Tips lezen en premies berekenen

Voordat je premies van alle over­lijdens­risico­ver­zeker­ingen berekent en vergelijkt kun je eerst de tips lezen. En je kunt indicatieve premies berekenen met verschillende overlijdensdekkingen en looptijden. Op basis daarvan krijg jij snel een indruk van wat een over­lijdens­risico­ver­zeker­ing kost en wat de verschillen zijn tussen de verschillende overlijdensdekkingen en looptijden.

Privacyverklaring

Per 25 mei 2018 is de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat er vanaf die datum dezelfde privacywetgeving geldt in de hele Europese Unie (EU). De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt dan niet meer. De AVG is ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

Als financieel dienstverlener dienen ook wij te voldoen aan de regels van de AVG. Naast de regels die gaan over de verwerking van persoonsgegevens geldt ook de verplichting om klanten op de hoogte te stellen van de AVG. Hier lees je wat dit voor jou betekent.

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens?

Arvera is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens. Bij Arvera is Frank Rutten eindverantwoordelijke.

Met welk doel verwerken wij persoonsgegevens?

Wij verwerken als bemiddelaar / tussenpersoon persoonsgegevens om de over­lijdens­risico­ver­zeker­ing te kunnen aanvragen bij de verzekeraar. Dat gebeurt nadat jij een opdracht tot dienstverlening hebt verstrekt met het aanvraagformulier dat je kunt invullen in stap 10. Voor de aanvraag van de over­lijdens­risico­ver­zeker­ing zijn wij wettelijk verplicht om de identiteit vast te stellen van de betrokken personen. De verwerking van persoonsgegevens is ook nodig om met jou te kunnen communiceren om onze dienstverlening zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren, bijvoorbeeld om je op de hoogte te houden van de voortgang. Daarnaast is de verwerking van persoonsgegevens bedoeld om onze wettelijke zorgplicht uit te kunnen voeren die geldt nadat via onze bemiddeling de over­lijdens­risico­ver­zeker­ing is afgesloten.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Voor de aanvraag van de over­lijdens­risico­ver­zeker­ing vraagt de verzekeraar persoonsgegevens van de verzekeringnemer(s) en de verzekerde(n) en in bepaalde gevallen van de begunstigde(n) en premiebetaler(s). Daarbij zijn wij ook verplicht de identiteit vast te stellen van de betrokken personen. Dat doen wij op basis van een scan of foto van een geldig legitimatiebewijs waarop alle gegevens zichtbaar zijn.

Wij verwerken onder andere deze persoonsgegevens van de betrokken personen:

 • Persoonlijke gegevens zoals naam, voorletters, geboortedatum, geslacht en burgerlijke staat.
 • Contactgegevens zoals adres, telefoonnummer en emailadres.
 • Gegevens van het legitimatiebewijs, zoals BSN, afgifteplaats, afgiftedatum en nummer.
 • Gegevens over verzekeringsverleden, zoals bestaande levensverzekeringen met overlijdensdekking.
 • Overige specifieke gegevens die verzekeraars in bepaalde gevallen kunnen vragen, bijvoorbeeld om premiekorting te geven, zoals opleidingsniveau en inkomen.

Medische gegevens worden niet aan ons verstrekt dus hierbij is ook geen sprake van verwerking. De gezondheidsverklaring wordt door de verzekerde zelf online ingevuld en de gegevens gaan rechtstreeks naar de medisch adviseur van de verzekeraar. Als een verzekeraar extra medische informatie nodig heeft van de verzekerde, huisarts of specialist dan gaat die informatie direct naar de medisch adviseur van de verzekeraar. Het komt wel eens voor dat een verzekerde medische gegevens met ons deelt, bijvoorbeeld om daarover een vraag te stellen. Maar die informatie verwerken en bewaren wij niet maar verwijderen wij direct en permanent.

In stap 10 vul je het aanvraagformulier in. Daarin kun je zien welke gegevens we nodig hebben en verwerken. Bepaalde aanvullende gegevens zijn nodig vanwege specifieke eisen van de verzekeraar van de over­lijdens­risico­ver­zeker­ing. Aan het einde van het opdrachtformulier staan een aantal verklaringen waarmee je akkoord dient te gaan. Een van de verklaringen is dat je toestemming geeft om de ingevulde persoonsgegevens te verwerken en gebruiken voor de aanvraag van de overlijdensrisicoverzekering.

Met wie delen we persoonsgegevens?

De persoonsgegevens die nodig zijn voor de premieberekeningen, die jij zelf kunt maken, delen we met een externe organisatie die de rekenmodules levert. Dit betreft alleen technisch delen want die organisatie heeft geen inzicht in de gegevens. Bovendien zijn de gegevens anoniem want het gaat alleen om je geboortedatum, je rookgedrag en of de over­lijdens­risico­ver­zeker­ing bedoeld is voor je hypotheek. De persoonsgegevens die nodig zijn voor de aanvraag van je over­lijdens­risico­ver­zeker­ing delen we met de verzekeraar die jij hebt ingevuld in het aanvraagformulier. Mocht je op enig moment in het aanvraagtraject de voorkeur hebben voor een andere verzekeraar dan delen we de persoonsgegevens op jouw verzoek ook met die andere verzekeraar. In de meeste gevallen vul je dan geen nieuw aanvraagformulier in.

De persoonsgegevens zouden in sommige gevallen ook gedeeld kunnen worden met overheidsinstanties zoals de toezichthouder Autoritet Financiële Markten (AFM), bijvoorbeeld als er een controle op basis van steekproef wordt gehouden naar de kwaliteit van onze dienstverlening en de naleving van de regels en wetten die verband houden met de WFT en WWFT.

Hoelang bewaren wij de persoonsgegevens?

Wij bewaren de persoonsgegevens niet langer dan nodig is. In bepaalde gevallen zijn wij daarbij gebonden aan andere wetgeving dan de AVG. Voor de WWFT geldt een wettelijke bewaartermijn van 5 jaar. Om onze wettelijke zorgplicht te kunnen uitoefenen, die geldt nadat de over­lijdens­risico­ver­zeker­ing is afgesloten via onze bemiddeling, zullen wij bepaalde gegevens bewaren zolang wij als tussenpersoon van de verzekering geregistreerd staan bij de verzekeraar.

Veel verzekeraars verstrekken na de aanvraag van de over­lijdens­risico­ver­zeker­ing een bevestiging in de vorm van een geautomatiseerd ingevuld aanvraagformulier waarin alle relevante gegevens vermeld staan. Omdat het aanvraagformulier formeel gezien onderdeel is van de overeenkomst, die de over­lijdens­risico­ver­zeker­ing is, bewaren we dat aanvraagformulier in onze administratie zolang de verzekering loopt via ons agentschap. Na de acceptatie van de aanvraag verstrekt de verzekeraar uiteraard ook de verzekeringspolis. Daarop staat een beperkt aantal gegevens zoals naam, voorletters en geboortedatum. Ook de polis bewaren we zolang wij als tussenpersoon van de verzekering geregistreerd staan bij de verzekeraar.

Scans of foto’s van legitimatiebewijzen verwijderen we nadat de dienstverlening voor de aanvraag is afgerond. Dat is het geval na acceptatie van de over­lijdens­risico­ver­zeker­ing door de verzekeraar en nadat wij de polis verzonden hebben naar de verzekeringnemer en de afsluitkosten volledig zijn voldaan. Of na tussentijdse annulering van de opdracht bijvoorbeeld als de verzekeraar de verzekering niet accepteert.

Medische gegevens worden niet aan ons verstrekt dus hierbij is ook geen sprake van verwerken en bewaren. Het komt wel eens voor dat een verzekerde medische gegevens met ons deelt, bijvoorbeeld om daarover een vraag te stellen. Maar die informatie verwerken en bewaren wij niet maar verwijderen wij direct en permanent.

Welke rechten heb jij?

Volgens de AVG heb je onder andere deze rechten voor wat betreft jouw persoonsgegevens:

 • Inzien
 • Aanvullen
 • Beperken
 • Wijzigen
 • Verwijderen
 • Overdragen
 • Verzetten

Als je hierover een vraag hebt of een recht wilt inroepen, stuur dan een e-mail naar privacy@arvera.nl. We zullen dan contact met je opnemen. Uiteraard moeten we ook zorgvuldig omgaan met je verzoek. In bepaalde gevallen is het noodzakelijk dat je je identificeert. We zullen dan bekijken of we een verzoek kunnen inwilligen en in welke mate. Het is mogelijk dat we in bepaalde gevallen een verzoek niet kunnen uitvoeren bijvoorbeeld vanwege andere wettelijke bepalingen.

Mocht je hierover niet tevreden zijn dan kun je, nadat je met ons hebt overlegd, een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Hoe zit het met jouw privacy op deze website?

Je kunt onze website en deze aanvraagmodule voor de over­lijdens­risico­ver­zeker­ing anoniem bezoeken en gebruiken. Tot en met stap 6 ben je volledig anoniem. In stap 6 kun je indicatieve premies berekenen met een rekenmodule. Daar hoef je alleen je geboortedatum in te vullen omdat die invloed heeft op de premie. Je hoeft je naam of emailadres niet in te vullen zodat je in die fase anoniem bent. In stap 7 hoef je alleen je emailadres in te vullen om premies van alle over­lijdens­risico­ver­zeker­ingen te kunnen berekenen en vergelijken. Je emailadres wordt gekoppeld aan jouw betaling van deel 1 van de afsluitkosten.

We administreren automatisch hoeveel premieberekeningen er per emailadres worden gemaakt zodat we kunnen monitoren of er geen misbruik wordt gemaakt van de aanvraagmodule. Je emailadres wordt in die fase van het aanvraagtraject alleen gebruikt om jouw betaling te bevestigen via een email die automatisch naar jou wordt gestuurd. Wij ontvangen ook automatisch een bevestigingsmail van de betaling en daarin staat het rekeningnummer waarvan betaald is en de naam van de rekeninghouder. In die fase kunnen en zullen we jou niet ongevraagd benaderen. Op dat moment hebben we jouw contactgevens namelijk nog niet. Stel dat je een dag later stap 7 opnieuw bezoekt dan wordt op basis van je emailadres gecontroleerd of jouw betaling nog geldig is. In dat geval kun jij het aanvraagtraject vervolgen

In stap 8 wordt je emailadres gebruikt zodat jij offertes en voorwaarden van over­lijdens­risico­ver­zeker­ingen naar jezelf kunt mailen. Dat gaat automatisch zonder onze persoonlijke tussenkomst. Wij ontvangen van iedere offerte die je naar jezelf een kopie per email. Op dat moment is je emailadres bij ons bekend. Alleen als jouw emailadres je naam bevat kunnen we je naam te weten komen. Je kunt er zelf voor kiezen om een anoniem emailadres te gebruiken. Maar we zullen jou in die fase van het aanvraagtraject ook niet ongevraagd benaderen. We administreren automatisch hoeveel offertes er per emailadres worden verzonden zodat we kunnen monitoren of er geen misbruik wordt gemaakt van de aanvraagmodule.

Als jij de over­lijdens­risico­ver­zeker­ing daadwerkelijk wilt aanvragen dan kun je in stap 9 de aanvraag voorbereiden. Je krijgt online hulp om te zorgen dat de verzekering goed wordt aangevraagd. Die hulp kun je anoniem bekijken. In stap 10 kun je online het aanvraagformulier invullen. Daarin vul je alle persoonsgegevens in die nodig zijn om de over­lijdens­risico­ver­zeker­ing te kunnen aanvragen. Wij ontvangen het aanvraagformulier per email. Op dat moment ben je uiteraard niet meer anoniem.

Hoe veilig is deze website?

Deze website en alle formulieren zijn beveiligd met een SSL-certificaat. Dat zie je aan https:/ in plaats van http:/ en het groene slotje in de adresbalk van je browser. Let op dat sommige browsers het slotje aan de rechterkant van de adresbalk weergeven. Goede beveiliging van online formulieren is wettelijke verplicht. De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) ziet daarop toe en is van mening dat SSL de juiste manier is om gegevensoverdracht veilig uit te voeren en om privacy te waarborgen. De gegevens die je invoert blijven nergens achter op internet, maar worden rechtstreeks en via een eigen beveiligde mailserver per e-mail verzonden naar Arvera.

Ga naar stap 2 om te lezen welke overlijdensrisicoverzekeringen je kunt vergelijken en aanvragen bij Arvera

Hulp nodig?

Ik ben Frank Rutten, onafhankelijk financieel adviseur en eigenaar van Arvera. Al sinds 1997 help ik mensen met financieel advies en het afsluiten van financiële producten. Mijn specialisatie is hypotheken en levensverzekeringen.

Je kunt vrijblijvend contact opnemen!

Telephone

Telefoon 040-2800793

Telephone

Whatsapp 06-22693212 *

* Je kunt ook gerust 's avonds of in het weekend een Whatsapp bericht sturen.

SLUITEN